Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym

Projekt "Pokonaj wykluczenie !"

Utworzono dnia 06.09.2018
Czcionka:

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie:

„Pokonaj wykluczenie!” RPMA.09.01.00-14-9633/17

projekt realizowany jest od 31.08.2087r. do 30.04.2019r., w ramach:

 

ü  Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

ü  Oś priorytetowa: IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

ü  Działania: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest aktywizacja społeczno-zawodowa 72 osób lub rodzin (min. 44 kobiety) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących, pracujących, uczących się w woj. mazowieckim, osiągnięta w okresie 31.08.2018-30.04.2019r. poprzez udział w Projekcie i otrzymanie przez Uczestników/czki Projektu (UP) kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji
społeczno-zawodowej prowadzącego do efektywności zatrudnieniowej przez min. 22% UP oraz efektywności społecznej przez min. 34% UP.

Grupę docelową stanowią 72 osoby (min. 44 kobiety) powyżej 18 roku życia:

- zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują, pracują lub uczą się na obszarze województwa mazowieckiego (w rozumieniu KC) należące do jednej lub kilku z wymienionych grup:

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- osoby zamieszkujące na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym:

- 58 osób biernych zawodowo - min. 80% UP;

-14 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -  max. 20% UP;

- 11 osób z niepełnosprawnościami-  min. 15%

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020- min. 30% UP tj. 22 osoby (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK:

1.      Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu

(okres realizacji: I tura 36UP – 10.2018, II tura 36UP – 11.2018)

w ramach zadania zostanie opracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji, która będzie uwzględniała diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb danego UP.

- 6 godzin zegarowych indywidualnych na Uczestnika/Uczestniczkę, tj. 3 spotkania po 2 godziny, średnio raz
w tygodniu.

2.      Trening umiejętności społecznych i obywatelskich

(okres realizacji: I tura 3grupy – 11.2018, II tura 3 grupy – 12.2018)

Uczestnicy/czki Projektu poznają m.in. podstawowe terminy związane z kompetencjami psychospołecznymi: – techniki kreowania wizerunku, z szczególnym uwzględnieniem ubioru, etykiety i autoprezentacji, - metody radzenia sobie ze stresem, - podstawowe pojęcia, jak m.in.: demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo i prawa obywatelskie; warsztaty będą miały głównie formę zajęć praktycznych z elementami wiedzy teoretycznej.

- 6 godzin zegarowych na 1 grupę śr. 12 osobową, tj. 3 spotkania po 2 godziny zegarowe, średnio raz
w tygodniu.

3.      Szkolenie służące nabyciu/podniesieniu kwalifikacji

(okres realizacji: I tura 36UP – 11-12.2018, II tura 36UP – 12-01.2018)

Tematyka szkoleń będzie dostosowana do indywidulanych potrzeb Uczestników/czek Projektu wynikających
z opracowanej ścieżki reintegracji stworzonej w ramach zad. 1 i zapotrzebowania na rynku pracy. Realizowane szkolenia zakończą się egzaminem, po pozytywnym zdaniu egzaminu, Uczestnicy/czki Projektu  uzyskają dokument (certyfikat) potwierdzający nabyte kwalifikacje. Certyfikat będzie rozpoznawalny i uznawany
w danym środowisku (branży, sektorze).

- 80 godzin dydaktycznych szkolenia na 1 grupę średnio 12 osobową, tj. 10 spotkań x 8 godzin dydaktycznych, średnio 4-5 razy w miesiącu.

4.      Poradnictwo prawne (okres realizacji: I tura 36UP – 12.2018, II tura 36UP – 01.2019)

Uczestnicy/czki Projektu będą mogli bezpłatnie skorzystać z porady prawnej i rozwiązać swoje dotychczasowe problemy. W ramach tego zadania będą udzielane informacje prawne, porady prawne, porady obywatelskie.

- 6 godzin zegarowych na 1 grupę  śr. 12 osobową, tj. 3 spotkania po 2 godziny zegarowe, średnio raz
w tygodniu.

5.      Pośrednictwo pracy (okres realizacji: I tura 36UP – 12.2018-03.2019, II tura 36UP – 01.2019-04.2019)

  Pośrednik pracy udzieli pomocy Uczestnikom/czkom Projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych oraz udzieli informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy. Zadanie będzie dostępne przez całą ścieżkę aktywizacji, ma ono na celu pobudzenie Uczestników/czek Projektu do samodzielnego działania i poszukiwania pracy. 

- 6 godzin zegarowych spotkań indywidualnych na Uczestnika/Uczestniczkę, tj. 4 spotkania po 1,5 godziny zegarowej, średnio raz w miesiącu.

6.      Staż zawodowy (okres realizacji: I tura 36UP – 01-03.2019, II tura 36UP – 02-04.2019)

Staż zawodowy realizowany będzie zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014) oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Staż odbywać się będzie
na podstawie umowy, której stroną będzie co najmniej stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż według programu określonego w umowie (program stażu będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek, w tym osób niepełnosprawnych) oraz która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu,
w tym: okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu. Stażysta wykona swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu.
Po zakończeniu stażu stażysta otrzyma pisemne potwierdzenie jego realizacji opisane językiem efektów uczenia się. Dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu przewidziano stypendium stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, a także zwrot kosztów dojazdu.

Staż zawodowy trwać będzie 3 miesiące dla 72 Uczestników/czek Projektu (max. 40 godzin/tydzień, 8 godzin dziennie; dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności – max. 35 godzin/tydzień,
7 godzin/dzień). Celem stażu będzie zwiększenie doświadczenia zawodowego Uczestników/czek Projektu.

W ramach stażu Uczestnicy Projektu otrzymają:

ü  stypendium szkoleniowe,

ü  stypendium stażowe,

ü  ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu,

ü  badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu,

ü  bezpłatne materiały szkoleniowe,

ü  zwrot kosztów dojazdu dla 30% UP,

ü  profesjonalną kadrę wykładowców, doradców, trenerów,

ü  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

ü  catering podczas spotkań grupowych,

ü  możliwość uzyskania certyfikatu po ukończeniu szkolenia.

Planowanym efektem po zakończeniu projektu jest:

ü  Udział w projekcie umożliwi min. 34% UP osiągnięcie efektywności społecznej oraz minimum 22% UP efektywności zatrudnieniowej.

ü  Udział w projekcie umożliwi  min. 16 UP uzyskanie kwalifikacji, min. 33 UP będzie poszukiwać pracy,
a min. 22 UP podejmie zatrudnienie.

ü  Udział w projekcie umożliwi podjęcie zatrudnienia 12% UP o znacznym stopniu niepełnosprawności,
z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

ü  Projekt przyczyni się więc do osiągnięcia celu szczegółowego dla Działania 9.1

 Wartość projektu: 944 673,20 PLN  Wkład Funduszy Europejskich: 755 738,56 PLN

Okres realizacji projektu: 31.08.2018-30.04.2019

KONTAKT:
TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
Projekt „Pokonaj wykluczenie”
e-mail: pokonajwykluczenie@terra-szkolenia.pl     
Tel.: 699 670 250
Biuro projektu:
ul. Młynarska 10, lok. U-10, 26-600 Radom
Siedziba Beneficjenta: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin

Zespół projektu
pokonajwykluczenie@terra-szkolenia.pl
tel.: 699 670 250

___________________________________________________________________

TERRA Szkolenia i Doradztwo
Przemysław Omieczyński
ul. Skromna 5
20-704 Lublin


tel.:081 536 56 50
fax: 081 536 56 51
NIP: 712-104-58-09

 

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt "Pokonaj wykluczenie!"

Utworzono dnia 06.09.2018, 14:07

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 18

W poprzednim tygodniu: 35

W tym miesiącu: 23

W poprzednim miesiącu: 131

Wszystkich: 6729