Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym

Deklaracja dostepności

Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.belskduzy.naszops.pl Strony www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym
Data publikacji strony internetowej: 2014-10-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
Dla informacji brak właściwej relacji,
Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
Zwiększając odstępy w tekście następuje utrata treści,
Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.
Oświadczenie sporządzono dnia:2020-10-21. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Kopycka, gops@belskduzy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 661 16 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym mieści się w budynku Urzędu Gminy, wejście do budynku jest odpowiedniej szerokości i zapewnia dostęp osobie niepełnosprawnej (brak różnicy poziomów).Korytarze mają szerokość min. 1,2 i poruszania się po nich nie utrudniają przewężenia. Framugi drzwi oraz drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Wszystkie stanowiska obsługujące interesantów znajdują się na parterze i są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach inwalidzkich, w budynku nie ma windy.
Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych: - brak.
Na parkingu przed budynkiem znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Nie ma ograniczeń w prawie wstępu z psem asystującym.
Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: brak dostępności języka migowego.
Brak aplikacji mobilnych.

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5